Algemene voorwaarden
Ruben Betsema Wonen in Stijl

1. Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Betsema: Ruben Betsema Wonen in Stijl, die producten zowel in zijn groothandel als op afstand vanuit de webshop aan Kopers aanbiedt;
1.2. Koper: de natuurlijke persoon die met Betsema een overeenkomst (op afstand) aangaat en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst die in het kader van een door Betsema georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, zonder gelijktijdige aanwezigheid van Betsema en de Koper en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie (op afstand);
1.4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: “per e-mail”.

2. Indentiteit Betsema
Ruben Betsema Wonen in Stijl
Meerweg 2
Telefoonnummer: 0514-603007 mob. 06-52025710
E-mailadres: info@rubenbetsema.nl
KvK-nummer: 52212505
Btw-identificatienummer: NL1100281962B01

3. Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Betsema en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Betsema en Koper.
3.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Betsema, voor de uitvoering waarvan door Betsema derden dienen te worden betrokken.
3.3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3.4. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
3.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden of Koper niet door Betsema erkend.
3.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Betsema en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3.7. Indien Betsema niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Betsema in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
3.8. Indien de overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt, zal de tekst van deze algemene voorwaarden zal door Betsema eveneens langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3.9. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Betsema zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Voor elk aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”.
4.2. Het aanbod van Betsema is vrijblijvend. Betsema is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Betsema gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Betsema niet.
4.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.5. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Betsema onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Betsema is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
4.6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Betsema passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Betsema voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal Betsema daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.7. Betsema kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Betsema op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Betsema gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.8. Bestellingen die met het account van Koper worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door Koper en zijn bindend.
4.9. De opdrachtbevestiging van Betsema wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst, tenzij Koper binnen drie dagen na ontvangst daarvan schriftelijk bezwaar maakt.
4.10. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in art. 4.7 tot art. 4.9, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.11. Betsema heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Herroepingsrecht
5.1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper of op de dag na ontvangst van het product door een aan Betsema bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5.2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Betsema retourneren, conform de door Betsema verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3. Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Betsema. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels het modelformulier, dat op de website van Betsema beschikbaar is gesteld. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5.4. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen;
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Betsema geen invloed heeft;
– goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
– goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
5.5. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is het product binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

6. Kosten bij gebruik van het herroepingsrecht
6.1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.2. Indien de Koper een bedrag heeft betaald, zal Betsema dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Indien de Koper een product retourneert, zal Betsema het bedrag terugbetalen zodra het product is ontvangen.
6.3. Bij terugbetaling zal Betsema gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als dat de Koper heeft gebruikt, tenzij Koper met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Indien de Koper aangeeft dat Betsema een ander betaalmiddel dient te gebruiken, komen eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Koper.

7. Prijzen
7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en inclusief BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten.
7.2. Koper is de prijs verschuldigd die Betsema in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Betsema worden gecorrigeerd.
7.3. Verzendkosten worden afzonderlijk bij de prijs van het product of de dienst vermeld. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven.
7.4. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
7.5. Betsema is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat de Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
7.6. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is Koper gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Betsema
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Betsema rustende verplichting ingevolge de wet;
– indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

8. Betaling
8.1. Koper dient de gekochte goederen binnen 14 dagen na de datum van bestelling te voldoen. Betsema is gerechtigd producten en diensten vooraf in rekening te brengen. Koper kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
8.2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Betsema te melden.
8.3. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Betsema is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
8.4. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande een contractuele rente verschuldigd van 0,6% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een vol jaar wordt de hoofdsom waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde rente.
8.5. Indien Koper een uitstel van betaling heeft aangevraagd dient dit schriftelijk aangevraagd te worden. Voordat de Koper producten en diensten met uitstel van betaling wil afnemen dient de Koper akkoord te gaan met de betreffende Algemene Voorwaarden van Betsema.
8.6. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
8.7. In geval van niet tijdige betaling is Betsema bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
8.8. Indien voor de betaalwijze van bankoverschrijving is gekozen, gaat Betsema pas over tot verwerking van de bestelling op het moment dat de bankoverschrijving is voldaan.

9. Levering en leveringstijd
9.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Betsema ernaar om bestellingen binnen 24 uur na bestelling te gereed te maken voor verzending. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
9.2. Aan de leveringsplicht van Betsema zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Betsema geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van Koper, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
9.3. Alle door Betsema genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
9.4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
9.5. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
9.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, waaronder dus ook de situatie als genoemd in art. 9.2 is begrepen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
9.7. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Betsema is derhalve gerechtigd Koper te verplichten aan deze nadere voorwaarden te voldoen.
9.8. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Betsema het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
9.9. Koper is verplicht om Betsema binnen 48 uur op de hoogte te stellen indien de Koper onjuiste artikelen heeft ontvangen.
9.10. De kosten voor het afleveren van bestellingen komen voor rekening van Koper, tenzij Betsema anders aangeeft.

10. Gebreken en Klachttermijn
10.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
10.2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering en die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen twee maanden na levering (of binnen twee maanden na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Betsema ter kennisgeving worden gebracht.
10.3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Betsema in staat is adequaat te reageren. Koper dient Betsema in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.4. Indien een klacht naar de mening van Betsema gegrond is, zal zij de Producten alsnog leveren of herstellen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren of herstellen van de producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Betsema slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
10.5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. De door Betsema geleverde producten blijven eigendom van Betsema totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met Betsema gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
11.2. Het door Betsema geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Betsema veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Betsema daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.4. Zolang het eigendomsvoorbehoud op door Betsema geleverde zaken rust zal Koper deze zaken op zo’n manier opslaan en labelen dat deze duidelijk herkenbaar zijn als zaken die aan Betsema toebehoren. Bij ontbreken hiervan worden zaken van dezelfde soort, kwaliteit of hoeveelheid als de door Heeren2 geleverde zaken, geacht de door de Heeren2 geleverde zaken te zijn tot het aantal of de hoeveelheid als door Heeren2 geleverd.

12. Garantie
12.1. Betsema staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2. Indien van toepassing komt de garantietermijn van Betsema komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Betsema is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten en/of diensten voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
12.3. De garantie geldt niet indien:
– er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd;
– de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– de Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Betsema die op de verpakking vermeld zijn;
– de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
12.4. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten zes maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, vervalt het eigendom van het product aan Betsema.

13. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
13.1. Betsema is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of schade te vorderen, indien:
– de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Betsema ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Betsema kan worden gevergd;
– de Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Koper is of dreigt te worden aangevraagd, derden beslag leggen ten laste van de Koper.
13.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Betsema op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Betsema tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13.3. Indien de Koper een opdracht geheel of gedeeltelijk beëindigd, zullen de werkzaamheden die reeds zijn verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht, tenzij Betsema anders aangeeft.

14. Aansprakelijkheid
14.1. De aansprakelijkheid van Betsema is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) op de factuur met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
14.2. Betsema is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Betsema is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
14.3. Betsema is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, gevolg-, en/of immateriële schade van Koper of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.4. Koper vrijwaart Betsema tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.
14.5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Betsema voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Betsema of zijn leidinggevende ondergeschikten.

15. Overmacht
15.1. Betsema is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien Betsema daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor Betsema niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
15.3. Betsema kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.4. Voor zoveel Betsema ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Betsema gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

16. Persoonsgegevens
16.1. Betsema zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Betsema heeft op haar website een Privacy Statement gepubliceerd.
16.2. Betsema neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

17. Klachtenregeling
17.1. Betsema beschikt over navolgende klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
17.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Betsema, direct nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd. Indienen kan per post of per mail naar info@rubenbetsema.nl
17.3. Bij Betsema ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Betsema binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

18. Geschillen
18.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.